บริการปรับสี, แมทสี Color Masterbatches

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะติดปัญหาในเรื่องสีไม่ผ่าน และต้องการแก้ไขสีอย่างเร่งด่วน

เพื่อให้การผลิตเสร็จทันตามกำหนดของลูกค้า ทางบริษัท เมอร์ริค พอลิเมอร์ จำกัด จึงมีบริการแก้ไขสีหน้างานที่บริษัท ฯ ของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถผลิตงานได้เสร็จทันตามกำหนด และไม่ต้องขนส่ง Compound หรือ Masterbatches ไปแก้ไขสีอีกครั้ง