ราคาเม็ดพลาสติกวันนี้

        ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลก ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อราคาของเม็ดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบของเม็ดพลาสติก กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมไปถึงอัตราการส่งออกเม็ดพลาสติก ดังนั้น บริษัท เมอร์ริค พอลิเมอร์ จำกัด จึงได้ทำการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ถึงแนวโน้มต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกในปี 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

 

        ในเดือนธันวาคม พ..2562 ได้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโตอย่างก้าวกระโดด แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีกระแสการรณรงค์ให้ลดและเลิกใช้พลาสติกกันอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยสถานการณ์ที่จำเป็น ไม่ว่าจะในด้านอุปกรณ์การแพทย์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้พลาสติกในการตอบโจทย์สถานการณ์ที่ต้องการลดความเสี่ยงในการใช้ซ้ำ ส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์พลาสติกในขณะนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.0-3.0% ต่อปี ในช่วงปี พ.. 2564 – 2566 

 

       ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกก็คือ ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบโลก โดยอาจส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติกมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับโลก สาเหตุมาจากการที่น้ำมันดิบนั้นต้องผ่านขั้นตอนการกลั่น เพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นน้ำมันสำเร็จรูป หรือในอีกกรณีคือเพื่อนำไปทำเป็นเม็ดพลาสติก และความต้องการน้ำมันดิบมีการเพิ่มขึ้นทั้งภายในประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะในประเทศจีน และอินเดีย จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ต้นทุนของการผลิตมีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ การที่น้ำมันดิบเป็นการซื้อขายในตลาดเสรี จึงมีโอกาสที่ราคาจะไม่มั่นคง และผันผวนไปกับค่าเงิน กลไกทางตลาด และปัจจัยทางการเมือง โดยสถานการณ์ทางการเมืองนั้น มีสาเหตุอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรซึ่งกันและกัน และอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันและปริมาณน้ำมันคงเหลือในแต่ละประเทศ ทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีความผันผวนมากขึ้น 

 

         นอกจากนี้ ยังมีอีก 1 ปัจจัยที่นับได้ว่าเป็นที่น่าจับตามอง คือการที่กระแสรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาเม็ดพลาสติก เนื่องจากหากมีการรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น มีนโยบาย หรือกฎหมายใหม่ ๆ ในการลดปริมาณขยะพลาสติก รวมไปถึงลดการใช้พลาสติก ก็จะส่งผลให้อุปสงค์ (demand) ในการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกนั้นลดลง ทั้งยังส่งผลต่ออุปทาน (supply) ของอุตสาหกรรมพลาสติก เพราะจะมีปริมาณเหลือมาก ทำให้ราคาของเม็ดพลาสติกต่ำลง โดยปัจจัยนี้มีสิทธิเป็นไปได้สูง ซึ่งทางผู้ผลิตก็ควรที่จะหันไปในทางของ bioplastic ที่เป็นทางเลือกแทน

 

        จากที่กล่าวมานั้น พบว่าผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยมีอิทธิพลมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลก ดังนั้นบริษัท เมอร์ริค พอลิเมอร์ จำกัด จึงตื่นตัวต่อสถานการณ์และแนวโน้มความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมพลาสติกอยู่เสมอ นอกจากนี้ทางเรายังมีความมุ่งมั่น และพร้อมที่จะค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเดิมที่มีอยู่ให้มีมาตรฐาน อีกทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์โลก โดยมีการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ Biobased ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์กระแสความต้องการอีกด้วย

ราคาเม็ดพลาสติก

 • HIPS 830
  53.25 ฿
 • HIPS 650
  51.75 ฿
 • GP150
  46.25 ฿
 • HD6600B
  45.00 ฿