รับทดสอบและขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก (ASTM , ISO)

 

 

ริษัท เมอร์ริค พอลิเมอร์ จำกัด รับทดสอบและขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานของชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีความเที่ยงตรง (Accuracy) และบุคลากรที่มีความชำนาญพร้อมทั้งประสบการณ์ในการทดสอบและขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกในการให้บริการ เพื่อให้ได้สินค้าและการบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าทุกท่าน 

      โดยทางเราให้บริการทดสอบและขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกทุกรูปแบบ ตามมาตรฐาน ASTM และ ISO ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริการว่าได้รับการคุ้มครองทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดถัย และตรงตามคุณสมบัติการนำไปใช้งานอีกด้วย

  

 

 

 

Fabricating of Testing Specimens หรือ การขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกเพื่อการทดสอบ

การนำชิ้นงานไปทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติต่าง ๆ นั้น จะมีมาตรฐานกำหนดรูปร่าง ขนาด และลักษณะการเก็บชิ้นงานทดสอบดังกล่าว โดย บริษัท เมอร์ริค พอลิเมอร์ จำกัด มีบริการขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานดังนี้