ผงสีและสีย้อม (Pigments & Solvent Dyes)

ผงสี (Pigments)

        Pigment คือ สารที่ทำให้เกิดสีสันต่าง ๆ  มีหน้าที่ให้ความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปรับลักษณะที่ปรากฎของพื้นผิว เช่น ความด้าน ความเงา ความใส เป็นต้น

 

คุณสมบัติพื้นฐานของ Pigment

 • Color shade : เฉดสีเป็นการนำสีต่าง ๆ ของค่าสีเดิม (Hue) มาเติมสีดำให้มีสีทึบลง ซึ่งเหมือนกับการลดค่า Brightness ทำให้สีมีความเข้มข้น ทึบขึ้น เช่น จากสีเขียวกลายเป็นสีเขียวแก่
 • Density : อัตราส่วนของมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรซึ่งเป็นสมบัติพื้นฐานของสสารโดยวัตถุที่มีมวลในหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่กำหนดมากเท่าไหร่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัตถุดังกล่าวมีความหนาแน่นมากเท่านั้น
 • Heat resistance : ความสามารถในการทนความร้อนของสีในการดำรงอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงโดยไม่เปลี่ยนสภาพไปอย่างถาวร
 • Migration resistance : การวิเคราะห์สารที่อยู่ในแต่ละชนิด และสารปนเปื้อนในสีที่สามารถแพร่กระจายออกมา ตามสภาวะที่ควบคุมให้เกิดผลกระทบต่อชิ้นงานนั้น ๆ
 • Dispersibility : ช่วยกระจายเม็ดสีในสูตร เพื่อให้สูตรไม่จับตัว ไม่เกาะตัว ลดการข้นตัวของสูตร ทำให้สามารถเพิ่มสัดส่วนของเม็ดสีในสูตรได้มากขึ้น โดยไม่ทำให้สูตรเข้มข้นจนเกินไป หรือสามารถช่วยให้เม็ดสีแสดงสีได้ชัดเจนขึ้น สีเนียนกระจายทั่วสูตรได้เท่ากันมากยิ่งขึ้น
 • Light/Weather fastness  : ความสามารถของสีในการดำรงอยู่ในสภาวะภายนอกอาคารโดยไม่เปลี่ยนสภาพไปอย่างถาวร

ประเภทของ Pigment มี 2 ชนิด ได้แก่ Organic pigment  และ Inorganic pigment

 

1. Organic Pigment

       สีย้อมอินทรีย์ เป็นสารอินทรีย์ และไม่ละลายในโพลิเมอร์ มีความแข็งแรง และมีความมันวาวมากกว่าเม็ดสีอนินทรีย์

คุณสมบัติของ Organic pigment

 • มีแหล่งกำเนิดจากปิโตรเคมี
 • สีสว่างสดใส
 • มีความโปร่งใส
 • มีความคงทนต่อแสงค่อนข้างดี
 • สามารถละลายในตัวทำละลายได้น้อย
 • มีความปลอดภัย
 • มีความเสถียรทางเคมี

 

2. Inorganic Pigment

       เม็ดสีอนินทรีย์ประกอบด้วยแร่ธาตุ และเกลือ อยู่บนพื้นฐานของออกไซด์ ซัลเฟต ซัลไฟด์ คาร์บอเนต และส่วนผสมอื่น ๆ เป็นที่นิยมมากในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากต้นทุนต่ำ

คุณสมบัติของ Inorganic Pigment

 • มีแหล่งกำเนิดจากแร่ธาตุ
 • สีทึบ
 • มีความทึบแสง
 • มีความคงทนต่อแสงดีมาก
 • ไม่สามารถละลายในตัวทำละลายได้
 • อาจจะไม่ปลอดภัย
 • ไม่ค่อยมีความเสถียรทางเคมี

 

สีย้อม (Solvent Dye)

       Solvent Dye คือสีย้อมที่ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ และสามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับพลาสติก มีหน้าที่ทำให้เป็นสีต่าง ๆ มีความเข้มของสีมาก มีความคงทนต่อความร้อน แสง กรดและด่าง

 

คุณสมบัติของ Solvent Dye

 • สามารถละลายในน้ำได้
 • สามารถละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ จึงมีความสำคัญในการเสริมสีต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและความสม่ำเสมอสูงสุด
 • ไม่มีการไอออไนเซชั่น เนื่องจากอนุภาคภายในสีย้อมเป็นอนุภาคที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วขนาดเล็ก

2022 Organic Pigment

 • Organic Pigment Orange 34
  0.00 ฿
 • Organic Pigment Orange 13
  0.00 ฿
 • Organic Pigment Red 53:1
  0.00 ฿
 • Organic Pigment Yellow 12
  0.00 ฿

2022 Inorganic pigment

 • Inorganic Pigment Brown 24
  0.00 ฿
 • Inorganic Pigment Yellow 53
  0.00 ฿
 • Inorganic Pigment Yellow 119
  0.00 ฿
 • Inorganic Pigment Blue 28
  0.00 ฿

2022 Solvent dyes

 • Solvent Yellow 185
  0.00 ฿
 • Solvent Yellow 179
  0.00 ฿
 • Solvent Yellow 176
  0.00 ฿
 • Solvent Yellow 163
  0.00 ฿