Processing Aid

Polymer Processing Aid Masterbatches นั้นจะมีพื้นฐานมาจากสารประกอบพวก fluoropolymer โดยสารเติมแต่งชนิดนี้จะมีการกระจายตัวในเนื้อของพอลิเมอร์ เนื่องจากไม่สามารถละลายเข้ากันได้ หน้าที่หลักของสารชนิดนี้คือช่วยให้กระบวนการในการผลิตและหลอมพอลิเมอร์นั้นเป็นไปได้ง่าย เพราะในบางครั้งอาจเกิด die built ซึ่งเป็นปัญหาหลักในระหว่างกระบวนการผลิต การเติมสารชนิดนี้จึงสามารถช่วยให้การผลิตเป็นไปได้ง่าย ลดพลังงาน และต้นทุนในการผลิต

โดย Grade ของ PPA นั้นจะสามารถย่อยที่แตกต่างกันลงไปอีกตามชนิดของ polymer ที่ใช้ รูปแบบการขึ้นรูปของชิ้นงาน และอุณหภูมิที่ปฏิบัติการ

 

APPLICATIONS  : มักใช้กับ Base Polymer ดังนี้

  • LLDPE ในกระบวนการ Film Extrusion
  • LLDPE/LDPE ในกระบวนการ Extrusion 
  • HDPE ในกระบวนการ Extrusion
  • PP ในกระบวนการ Extrusion