Coupling Agent

Coupling agent คืออะไร ?               

        Coupling agent เป็นสารที่ทำให้ฟิลเลอร์หรือเส้นใยเสริมแรงกระจายตัวและยึดเกาะได้ดีกับพอลิเมอร์ ฟิลเลอร์หรือเส้นใยเสริมแรงส่วนใหญ่เป็น Hydrophilc ขณะที่พอลิเมอร์เป็น Hydrophobic ทำให้มีแรงยึดเหนี่ยวต่ำ จึงต้องมีการเติม Coupling agent

 

สูตรทั่วไปของ Coupling agent

(R’O)x  -M-(R-X)โดยที่

 • M คือ Si, Ti, Zr
 • X คือ หมู่ไวนิล (CH=CH2) หรือหมู่อะมิโน (RNH2)
 • R คือ หมู่อินทรีย์ที่เชื่อมระหว่าง X กับ M
 • R’O คือหมู่ที่เกิดพันธะกับฟิลเลอร์หรือเส้นใยเสริมแรง

 

คุณสมบัติของ Coupling agent

 • ทำให้พอลิเมอร์เข้ากันได้ดีกับสารเติมแต่ง
 • ปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ให้ดียิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างของ Coupling agent           

 • Chromium complexes
 • Silanes
 • Titanates
 • Zirconium aluminate
 • Maleic anhydride

 

Maleic anhydride

 

                เป็นสารที่ทำให้ฟิลเลอร์หรือเส้นใยเสริมแรงกระจายตัวและยึดเกาะได้ดีกับพอลิเมอร์สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้และการเก็บปกติ สารนี้สามารถระเหิดกลายเป็นไอได้ง่าย และเกิดสลายตัวอย่างช้า ๆ เมื่อสัมผัสกับน้ำกลายเป็นกรดมาลิอิก(Maleic acid) เมื่อละลายน้ำจะให้กรดแก่เกิดขึ้นสารนี้เป็นของแข็งติดไฟได้ส่วนผสมของไอระเหยกับอากาศสามารถเกิดการระเบิดได้ภายใต้ขีดจำกัดค่าไวไฟที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ ในกรณีการเกิดเพลิงไหม้ให้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA)พร้อมกับหน้ากากแบบเต็มหน้า

               สารที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะอัลคาไลด์ โลหะเอมีน ดินอัลคาไลด์ จะเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับเบส การสัมผัสกับสารออกซิไดซ์จะทำให้เกิดเพลิงไหม้        และการระเบิด

 

คุสมบัติของ Maleic anhydride

 •  เป็นสารเติมแต่งให้พลาสติก
 • ช่วยให้พอลิเมอร์กับฟิลเลอร์หรือสารเสริมแรงเข้ากันได้ดี