Flame Retardant

Flame Retardant (สารหน่วงการติดไฟ)

         เป็นสารเคมีที่ช่วยต้านการติดไฟ ช่วยหยุดการลุกไหม้ของผลิตภัณฑ์ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ประตู, วงกบ, อุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องใช้ฟ้า โดยทั่วไปสารหน่วงการติดไฟมี 2 ประเภท คือ

 

       1. สารหน่วงการติดไฟชนิด Halogen-Based Flame Retardant

        เป็นตระกูลสารหน่วงไฟที่มีฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบหลัก และเป็นสารหน่วงไฟที่มีการใช้งานมากที่สุด ทั้งในพลาสติกและสิ่งทอ เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการหน่วงไฟที่ดี แต่เมื่อถูกเผาทำลาย หรือนำไปรีไซเคิล จะก่อให้เกิดสารไดออกซิน (Dioxins)  ที่มีโครงสร้างและความเป็นพิษ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง สามารถแพร่กระจายในอากาศหรือลงสู่ดิน ทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้

      2. สารหน่วงการติดไฟชนิด Halogen-Free Flame Retardant

        ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย Phophorus, Ethylene Viny Acetate (EVA), Aluminium Tri Hydroxide (ATH), Polyethylene (PE) และผลิตภัณฑ์บางตัวอาจจะใช้ Magnesium Oxide แทน ATH เพื่อเป็นสารหน่วงไฟ 

        ปัจจุบันสารหน่วงไฟชนิดนี้ เป็นที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากมีความปลอดภัย, เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เมื่อเกิดการเผาไหม้

 

 

 

2022 Flame retardant

 • PP FR compound
  0.00 ฿
 • PE FR compound
  0.00 ฿
 • ABS FR compound
  0.00 ฿
 • PC FR compound
  0.00 ฿