ISO 9001 : 2015

 

ระบบ ISO 9001:2015 เป็นระบบบริหารคุณภาพ ที่ปรับเปลี่ยนมาตรฐานจากระบบ ISO 9001:2008 มีแนวคิดที่พัฒนาจากระบบ paper work เป็น system work มากขึ้น เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ขององค์กรที่ใช้มาตรฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการผลิตภัณฑ์-บริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า และกฎข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในชุด ISO 9000 และเป็นมาตรฐานเดียวในชุดที่องค์กรต่างๆสามารถรับรองได้ รุ่นปัจจุบันของ ISO 9001 ได้รับการเผยแพร่ในเดือนกันยายน 2015

 

 

หลักการพื้นฐานของระบบ ISO 9001:2015

มุ่งเน้นลูกค้า ความเป็นผู้นำ การสร้างความผู้กพันธ์ของพนักงาน การให้ความสำคัญกับกระบวนการ

การปรับปรุง, การตัวสินใจโดนใช้หลักการการบริหารความสัมพันธ์

 

 

การเปลี่ยนแปลงในระบบ ISO 9001:2015

 • High Level Structure
 • ใช้ภาษาง่าย และชัดเจนมากขึ้น
 • พิจารณาความเสี่ยง บริบทขององค์กร และโอกาส
 • เน้นการจัดการเชิงกระบวนการ Input >> Process >> Output
 • การบริหารความรู้
 • Preventive action เป็นความเสี่ยง
 • Documented information
 • การควบคุมผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจากภายนอก ผู้รับเหมา

  

ประโยชน์ของการทำระบบ ISO 9001:2015

 • ทำให้เกิดพัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • เมื่อพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถทวนสอบได้รวดเร็ว ชัดเจน ระบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องไว้อย่างชัดเจน 
 • การจัดองค์กร-บริหารงาน-ผลิต-ให้บริการ มีระบบและมีประสิทธิผล ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า 
 • ระบบงานมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีผลมาจากทุกคนมีส่วนร่วม 
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการมีการทำงานเป็นระบบในระยะยาว มีความยั่งยืน
 • พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้นลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • สร้างพนักงานให้มีวินัยในการทำงาน
 • ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร